Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) bestaat uit ten minste drie personen en streeft naar de verwezenlijking van een doelstelling zonder winstoogmerk. In tegenstelling tot een handelsvennootschap, zal de vzw:

 • geen minimumkapitaal vereisen,
 • geen winstoogmerk kunnen nastreven, maar kan lidgeld innen en betalende activiteiten organiseren wanneer deze binnen het kader blijven van de nagestreefde doelstelling,
 • geen winsten kunnen uitkeren aan haar leden.

Bijzonderheden

De vereniging kan een rechtspersoonlijkheid verkrijgen wanneer ze de volgende voorwaarden vervult:

 • de maatschappelijke zetel moet in België gevestigd zijn,
 • er zijn minimaal drie leden,
 • de statuten moeten een aantal verplichte vermeldingen bevatten,
 • de statuten, de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de beheerders moeten gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch StaatsbladExterne link.

Zijn niet al deze voorwaarden vervuld, dan zal de vereniging worden beschouwd als een feitelijke vereniging.

 

Verplichte vermeldingen die moeten voorkomen in de statuten

De statuten van de vzw moeten de volgende gegevens vermelden:

 • de volledige benaming en het adres van de zetel van de vzw; het gerechtelijk arrondissement waar de vereniging is gevestigd,
 • het doel van de vzw,
 • eventueel een onderscheid tussen werkende leden (minstens drie) en de stille leden,
 • naam, woonplaats en nationaliteit van de stichters,
 • het maximale bedrag van het lidgeld,
 • de benoemingsvoorwaarden van de beheerders,
 • de procedure bij statutenwijziging,
 • de verantwoordelijken voor het beheer van de rekeningen en begrotingen,
 • de bestemming van het vermogen bij ontbinding,
 • de bevoegdheden van de algemene vergadering.

De rechtspersoonlijkheid

De vzwverwerft haar rechtspersoonlijkheid op de dag waarop de vzw haar statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders neerlegt bij de griffie van de rechtbank.

Tussen het tijdstip van de oprichting en het tijdstip waarop deze vzwrechtspersoonlijkheid verwerft, kan een periode verstrijken.Tijdens deze periode kunnen de volgende handelingen worden gesteld:

 • materiaal aankopen,
 • een gebouw huren,
 • een bankrekening openen,
 • personeel aanwerven.

Krachtens de wet kunnen dergelijke handelingen worden uitgevoerd tijdens het wordingsproces, maar zijn de personen die deze verbintenissen sluiten daarvoor persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk.

Er bestaat echter een uitzondering op deze regel, namelijk wanneer de vzw:

 • rechtspersoonlijkheid verwerft binnen de twee jaar volgend op het ontstaan van de verbintenis,
 • deze verbintenis bekrachtigt binnen zes maanden na het verwerven van rechtspersoonlijkheid.

De statuten

De statuten moeten schriftelijk worden vastgelegd. Ze kunnen worden opgesteld als een onderhandse akte, in aanwezigheid van de stichters, of als authentieke akte, opgemaakt bij een notaris.

De statuten en de lijst van de leden van de eerste raad van beheer moeten ter publicatie worden opgestuurd naar het Belgisch StaatsbladExterne link.

Binnen één maand na de bekendmaking van de statuten, moet de ledenlijst neergelegd worden bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

Elke vzw is verplicht zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ze zullen een identificatienummer krijgen dat op alle officiële documenten moet vermeld worden.

Als na fiscaal onderzoek zou blijken dat de vzw handelingen met een winstgevend karakter uitvoert, of dat het in feite een verkapte handelsvennootschap is, dan wordt zij belast volgens de regels van de vennootschapsbelasting en moet zij zich aan de boekhoudwetgeving  onderwerpen. Als de activiteiten effectief niet winstgevend zijn, dan zal de vzw eenvoudig onderworpen worden aan de rechtspersonenbelasting.

Niet gevonden wat u zocht?